วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)


ชื่อโครงงาน ปฏิกิริยาระหว่างน้ำแป้ง+ไอโอดีนกับโซเดียมไทโอซัลเฟต
ผู้จัดทำ นางสาวกนกวรรณ ธีรฐิติธรรม
ครูผู้สอน นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน 1. อะไรคือแรงจูงใจที่ให้เราอย่างทำการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์นี้2. ทำไมเราถึงต้องการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ 3. โครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์มีประโยชน์กับตัวเราและคนอื่นๆอย่างไร
วัตถุประสงค์ ทำให้เรามีความรู้เรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์
ทำให้เรารู้จักหลักการทดลองวิทยาศาสตร์

Advertisements